გიყვარს პრიზები? მათი მიღების წესები შეიცვალა. ჩვენი ნიჭიერი მომხმარებლები დავაჯილდოვეთ WhiteBIT კოდებით, აქტივით რომლებიც კოდებშია დაშიფრული. ჩვენ მათ კონკრეტული აქტივობის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში ელ. ფოსტის საშუალებით ვუგზავნიდით გამარჯვებულებს.

პრიზების გადაცემის ეს გზაც მოსახერხებელი იყო მაგრამ, მეტი კომფორტი ჩვენი მომხმარებლებისთვის! 16 იანვრიდან პლატფორმა ყველა აქტივობაში გამარჯვებულს ძირითად ბალანსზე, აქტივობის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში დაუსვამს პრიზებს. ხო მაგარია?

შეგახსენებ რომ ჯილდოს მისაღებად აუცილებელია გაიარო იდენტობის ვერიფიკაცია (KYC). ასევე ვიმედოვნებთ რომ, შენს აქტივებს უცხო ადამიანს არ გადასცემ და მოუფრთხილდები.

--

--

¿Te gustan los premios? Las reglas para obtenerlos cambiarán. Hemos premiado a nuestros usuarios talentosos con códigos WhiteBIT, fondos encriptados en códigos. Se los enviamos a los ganadores por correo electrónico dentro de los 5 días hábiles posteriores al final oficial de una actividad en particular.

Fue algo muy cómodo, pero es que ya sabes con quién estás tratando. ¡Mayor comodidad para nuestros clientes! A partir del 16 de enero, la plataforma acreditará todas las ganancias en actividades a tu saldo principal dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización. Bastante genial, ¿verdad?

Ah, y recuerda verificar tu identidad (KYC) para poder reclamar las recompensas. Esperamos que tampoco le entregues tu dinero a gente extraña.

--

--

With the Zamzam Token (ZAMZAM) project, we have changed the ZAMZAM/USDС trading pair to ZAMZAM/USDT.

All orders on the ZAMZAM/USDC trading pair have been automatically canceled, and the pair has been closed. You can put new orders on the ZAMZAM/USDT pair.

--

--

Do you like prizes? The rules for getting them will change. We have rewarded our talented users with WhiteBIT Codes, funds encrypted in codes. We sent them to winners by e-mail within 5 business days after the official end of a particular activity.

It was convenient, but you know who you’re dealing with. More convenience for our customers! From the 16th of January, the platform will credit all winnings in activities to your Main balance within 5 working days after the finish. Pretty cool, yeah?

Oh, and remember to verify your identity (KYC) to claim rewards. We hope that you don’t give your money to strangers too.

--

--

WhiteBIT

WhiteBIT is a crypto exchange platform. We guarantee security, reliability and lower fees for our users. Trade your way with us! https://whitebit.com/

Following